Przychodnia Rehabilitacji KOWAL-MED

ul. M.B. Bolesnej 10
34-600 Limanowa
tel. 515 520 515, 505 393 831

A
+A

Przychodnia Rehabilitacji KOWAL-MED

ul. M.B. Bolesnej 10
34-600 Limanowa
tel. 515 520 515, 505 393 831

Kowal

Elektroniczna rejestracja pacjentów - Przychodnia Rehabilitacji KOWAL-MED
M.B. Bolesnej 10
34-600 Limanowa

tel 515 520 515

W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez Świadczeniodawcę.

podstawa prawna:art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)